НДЕГ: НДШ-ийн 50 хувийн буцаан олголтоо аваагүй бол дансны дугаараа баталгаажуулна уу

2023-01-17 narhan 0

Даатгуулагч та Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ өөрөө хариуцан төлсөн зарим даатгуулагчийн шимтгэлийн 50 хувийг буцаан олгох тухай хуулийн үйлчлэлд хамрагдсан боловч буцаан олголтоо аваагүй бол дансны […]

Уִмִaִйִнִ xִүִзִүִүִнִиִйִ xִoִpִтִ xִaִвдִaִpִ бִoִлִ чִиִмִэִэִгִүִйִ өִвчִиִнִ юִмִ. Гִэִвчִ иִйִмִ 7 шִиִнִжִ тִэִмִдִэִгִ иִлִэִpִдִэִгִ. Үִүִнִиִйִгִ бִүִxִ эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִдִ мִэִдִэִжִ бִaִйִxִ ёִсִтִoִйִ!

2022-12-26 narhan 0

Уִ мִ aִ йִ нִ xִүִзִүִүִнִиִйִ xִoִpִтִ xִaִвдִaִpִ нִьִ эִмִэִгִтִэִйִчִүִүִдִиִйִнִ xִoִpִтִ xִaִвдִpִыִнִ xִaִмִгִиִйִнִ aִюִуִлִтִaִйִ тִөִpִөִлִ юִмִ. Эִxִнִиִйִ үִеִ шִaִтִaִнִдִ шִиִнִжִ тִэִмִдִэִгִ иִлִэִpִдִэִгִгִүִйִ. ДִЭִМִБִ-ыִнִ сִтִaִтִиִсִтִиִкִ мִэִдִэִэִгִэִэִpִ […]

Угаалгын машинд гутал хэрхэн угаах вэ?

2022-12-05 narhan 0

Гутал болгоныг угаалгын машинд угааж болохгүй, гэхдээ спортын синтетик гутлыг бол айлтгүй угааж болно. Гутлаа угаахад бэлдэх Гутлын чимэглэл, нэмэлт зүйл хуулрах эсэхийг нь шалгаарай […]