Таны элэг хийх ёстой ажлаа хийхгүй өвдсөн байгаа юм биш биз? Элэг бол чимээгүй э р х т э н ! Эндээс үз!

Эдгээр зөвлөмжүүд нь энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд тусална! Элэгний  эрүүл мэндэд онцгой  анхаарал  хандуулах нь зүйтэй! Эрүүл биетэй байхын тулд  элэг  хэвийн ажиллах нь маш чухал. Өвчтэй  элэг  нь бидний амьдралын чанарт нөлөөлдөг  н о ц т о й   а с у у д а л ,  өвчин үүсгэдэг.

Элэгний эрүүл мэндэд анхаарал  т а в и х  нь маш чухал юм. Хэдийгээр энэ нь эдгэрэх асар их чадвартай ч  элэг   илүү их  элэгдэлд  орж, бидний эрүүл мэндэд нөхөж баршгүй х о х и р о л  учруулж болзошгүй юм.

Та   элэгний   э м г э г и й г  эрт  үе   шатанд илрүүлж, дараах 15 шинж тэмдгийг анхаарч үзээрэй.

Ямар ч шалтгаангүйгээр  ж и н нэмэх, Гормоны тэнцвэргүй байдал, Батга, хэт  т о с л о г  арьс болон бусад арьсны  а с у у д а л, Булчин, үе мөчни    өвдөлт, Сэтгэлийн  х я м р а л,  т ү г ш ү ү р и й н шинж тэмдэг, Толгой  байнга өвдөх, Я д а р г а а, хүч чадал, э р ч хүчээ алдах, Төвлөрөл  с у л р а х,  мартамхай  байдал,   Нүд  ш а р л а х

Нойрмоглох, Хэт  их  х ө л р ө х, Суулгалт,  ө т г ө н  хатах, хий үүсэх, Ш э э с н и й   өнгө хувирах /бор бараан болох/, Х э в л и й  дэх  ө в д ө л т, Амны    э в г ү й   ү н э р зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Асуудлаас   з а й л с х и й х,  элэгний  үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд хоол тэжээл, амьдралын хэв маягийн зарим  з у р ш л ы г  өөрчлөх шаардлагатай.