Таны өндгөвч өвдсөн юм биш биз? Өндгөвчний өвчний шинж тэмдэг яаж илэрдэг вэ? Хэрхэн эмчлэх вэ?

П о л и к и с т и к  ө н д г ө в ч н и й  х а м  шинж нь арван эмэгтэй тутмын нэг нь тохиолддог  а с у у д а л юм. Ө н д г ө в ч н и й  хам шинж тэмдгүүд нь тогтмол бус  с а р ы н   т э м д э г, э р  б э л г и й н  дааврын хэт их хэмжээ, биеийн илүүдэл үс, б а т г а , олон уйланхайт  ө н д г ө в ч  зэрэг шинж тэмдгүүдийг үүсгэдэг. Олон эмэгтэйчүүдийн хувьд хамгийн м у у  зүйл бол  ө н д г ө в ч н и й  хам шинж нь  ү р г ү й д э л д  хүргэдэг эсвэл ж и р э м с л э х э д  хэцүү болгодог явдал юм.

Эмч нар ө н д г ө в ч н и й  хам шинж нь  и н с у л и н ы   э с э р г ү ү ц л э э с  үүдэлтэй гэдгийг мэддэг боловч эдгээр хоёр нөхцлийн хоорондын хамаарал тодорхойгүй байна. Аз болоход,  ө н д г ө в ч н и й  хам шинжээр өвчилсөн хүмүүст зориулсан байгалийн гаралтай хэд хэдэн эмчилгээ байдаг бөгөөд тэдгээрийн ихэнх нь шинж тэмдгийг намдаах эсвэл бүрмөсөн зогсоох боломжтой.

Ө н д г ө в ч н и й  хам шинжийг эмчлэх байгалийн аргууд:

Хоолны  д э г л э м и й н  өөрчлөлт: Ө н д г ө в ч н и й  хам шинжийг удирдах гол аргуудын нэг нь ​​хоолны д э г л э м и й г   зохицуулах явдал юм. Зарим эх сурвалж  и н с у л и н ы  түвшинг  х я н а х  хамгийн сайн арга замуудын нэг бол  к а л о р и й н  хэрэглээний цагийг сонгох явдал гэдгийг олж мэдсэн. Өдөр тутмын илчлэгийн ихэнх хэсгийг үдийн цайны цагаар биш, харин өглөөний цайн дээр авах хэрэгтэй. Бусад судалгаагаар эмэгтэй хүн жингээ хасах боломжтой бол  ө н д г ө в ч н и й  хам шинжийн шинж тэмдгүүд багасдаг болохыг тэмдэглэжээ. Тиймээс зөв хооллолт, дасгал хөдөлгөөн нь  ө н д г ө в ч н и й  хам шинжтэй эмэгтэйчүүдийн эмчилгээний эхний баримтлах дүрэм юм.

Синнамон: Синнамон нь  и н с у л и н ы  э с э р г ү ү ц л и й г  бууруулж,  ө н д г ө в ч н и й  хам шинжийн зарим шинж тэмдгүүдтэй тэмцдэг. Өдөрт ойролцоогоор 2 цайны халбагыг нэг аяга бүлээн усанд уусгаж уувал үр дүн гарах болно.

Маалингын үр: Маалингын ү р  нь  ө н д г ө в ч н и й  хам шинжтэй эмэгтэйчүүдийн э р б э л г и й н  дааврын хэт үйлдвэрлэлийг тэнцвэржүүлдэг. Эдгээр нь эслэгээр баялаг бөгөөд ү р э в с л и й г  бууруулдаг тул г л ю к о з ы н  түвшинг хянаж , эрүүл мэндийг сайжруулахыг хичээдэг хүмүүст тохиромжтой нэмэлт тэжээл болдог. Маалингын үрийн шинж чанарыг а ш и г л а х ы н   тулд эмэгтэйчүүд өдөрт нэгээс хоёр хоолны халбагыг хэрэглэх ёстой.

Алимны цуу: Алимны цууг бусад гэрийн эмчилгээнээс илүү их хэмжээгээр хэрэглэж болно: нэг аяга усанд хоёр хоолны халбагыг хийж өдөрт гурван удаа уух нь боломжийн  т у н  гэж тооцогддог. Алимны цууны амтанд дургүй бүсгүйчүүдийн хувьд а м т ы г   д а р а х ы н   тулд  х ү ч т э й  амттай ундаанд хольж ууж болно.