Д е з о д о р а н т х ө л с д а р а г ч бол х о р т хавдар үүсгэгч гэдгийг мэдэх үү? Тэгвэл энэ байгалийн үр дүнтэй аргыг хэрэглээд үзээрэй!

Биеийн  э в г ү й  ү н э р т э й  хэрхэн  т э м ц э х  вэ? Хэрэв та эдгээр жорыг мэддэг бол амархан! Бидний  х ө л с  бол  б и е   м а х б о д и й н   х а я г д а л  бүтээгдэхүүн бөгөөд биеийн т е м п е р а т у р ы г  зохицуулж, х а л д в а р, б и ч и л   б и е т н и й г   у с т г а д а г.

Бидний ихэвчлэн хэрэглэдэг  ү н э р   д а р а г ч  болон  х ө л с н и й   э с р э г   б о д и с у у д  нь  х ө л р ө х  байгалийн үйл явцад  с а а д  учруулдаг тул илүү их  х о р   х ө н ө ө л  учруулдаг. Тэд  х ө л с н и й   с у в г и й г  агуулагдах  б о д и с о о р о о  хааж, улмаар  н я н г и й н  өсөлт, хөгжлийг дэмжиж, улмаар цусны урсгал руу ордог. Уг нь биеийн  т а а л а м ж г ү й   э в г ү й  ү н э р  нь  х ө л р ө х ө ө с  болдоггүй, биеэс  з а й л у у л а а г ү й   н я н г и й н  үр дагавар юм.

Д е з о д о р а н т у у д  нь эрүүл мэндэд  а ю у л т а й   х и м и й н   б о д и с ,   х о р т   б о д и с о о р  баялаг бөгөөд А л ь ц г е й м е р и й н  өвчин, д о т о о д   ш ү ү р л и й н  с и с т е м и й н  өвчин болон бусад олон хүнд өвчинд хүргэдэг. Гэсэн хэдий ч, маш  х ү ч т э й  байгалийн х ө л с   үн э р  арилгагч байдаг бөгөөд энэ нь бүрэн байгалийн бөгөөд  а ю у л г ү й  юм.

Шинэхэн лаймыг дундуур нь хувааж  с у г а н д а а  ү р э х э д   л   х а н г а л т т а й. Лаймыг шүүсийг хатаасны дараа нь хувцсаа өмсөж болно, та өдөржингөө сайхан байх болно, хувцсанд ямар нэгэн  т о л б о  үлдэхгүй. Ингэснээр  х о р т о й   н я н г  байгалийн жамаар  у с т г а ж,  ү н э р и й г  нь хамгаалж, та  ү н э р  д а р а г ч т а й  адил зүгээр л ашиглаж болно.

Нэг лаймын хагас нь хэдэн өдрийн турш  х э р э г л э х э д   х а н г а л т т а й. Та зүгээр л хичээх хэрэгтэй бөгөөд энэ байгалийн аргын бүх ашиг тусыг мэдрэх болно.