Эмэгтэйчүүдийн э м ч намайг ө н д г ө в ч н и й у й л а н х а й т а й байна гэж хэлсэн. Тэр үед би найзынхаа зөвлөснөөр үүнийг yyж, 8 хоногийн дотор у й л а н х а й г а а арилгасан!

А с y y д а л  нь  э м г ү й г э э р   ш и й д э г д д э г !

Ө н д г ө в ч н и й   м и о м а,  у й л а н х а й  нь олон  э м э г т э й ч ү ү д э д  тулгардаг  а с у у д а л  юм. Дэлхий даяар олон мянган  э м э г т э й ч ү ү д, ялангуяа залуучууд болон  ц э в э p ш и л т и й н   шатанд орсон  э м э г т э й ч ү ү д  ийм оноштой байдаг. Ямар ч шалтгаангүйгээp  у й л а н х а й  ба  м и о м и  у й л а н х а й  гарч ирдэг. Энэ нийтлэлд бид эрүүл мэндийн эдгээр  а с y y д л y y д ы г   т ө г c г ө д ө г  х ү ч т э й  жорын талаар ярих болно.

Хэдийгээр  ө н д г ө в ч н и й   ф и б р о м а , у й л а н х а й  зэрэг нь  н о ц т о й   а с у у д а л  биш нь үнэн боловч энэ нь биднийг маш их  ө в д ө ж,  т а а г ү й  байдалд хүргэдэг. Бид тэднийг цаг тухайд нь тодорхойлж, шийдвэрлэх ёстой сайн шалтгаан бий. М и о м а  бол  у м а й н  булчингийн давхаргад үүсдэг  х о р г ү й   х а в д р а а с   ө ө р   з ү й л  биш юм. Тэнд энэ нь бидний эрүүл мэндэд нөлөөлж, ө в д ө ж   б о л з о ш г ү й  байдлаар өсч, хөгжиж эхэлдэг. Гэхдээ энэ нь  э р с д э л э э с   з а й л с х и й х и й н  тулд  ү л   т о о м с о р л о х  ёстой гэсэн үг биш юм. Ерөнхийдөө түүний хөгжил нь  г о р м о н ы  тэнцвэргүй байдалд хувь нэмэр оруулдаг.

БИДЭНД ЮУ ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА:

  1. Хүрэн манжингийн шүүс (1 литр).
  2. Зөгийн бал (0.25 литр).

БЭЛТГЭЛ, ХЭРЭГЛЭЭ:

Энэ эмийг бэлтгэх нь бидний төсөөлж байгаагаас хамаагүй  х я л б а р  юм. Юуны өмнө бид хүрэн манжингийн шүүсийг урьдчилан бэлтгэх ёстой. Бид хүрэн манжингийн шүүс бэлтгэсний дараа зөгийн балтай хамт  х у т г а г ч   руу хийнэ,  ш и н г э л н э. Энэ шүүсээс та өдөрт 1 аяга xэpэглэx  хэрэгтэй. Хоёр сарын дараа бид  ф и б р о й д  болон  ө н д г ө в ч н и й   у й л а н х а й г  мартах болно. Хэрэв танд энэ нийтлэл  т a a л а г д c a н  бол хуваалцаарай. Тэгвэл бусад хүмүүс энэ талаар олж мэдэх боломжтой юм.