Т а м х и татдаг хүн бүр ядаж 1 удаа энэ аргаар уушгиа цэвэрлээд үзээрэй! Маш хэрэгтэй!

Та  т а м х и н ы  х о р  х ө н ө ө л и й н  талаар аль хэдийн мэддэг байсан байх, гэхдээ энэ  д о н т о л т о о с   а н г и ж р а х нь ихэвчлэн  х э ц ү ү  байдаг. Хэрэв та олон жилийн   т у р ш   т а м х и   т а т с а н бол ханиалга нь ихэвчлэн байнгын шинж чанартай байдаг. Зарим  т а м х и ч и д  удаан хугацаагаар  т а м х и   т а т с а н ы дараа  б р о н х и т үүсдэг. Мэдээжийн хэрэг, хамгийн сайн  ш и й д э л бол энэ  з у р ш л а а с   т а т г а л з а х явдал юм, гэхдээ хүн бүр энэ санааг хүлээн   з ө в ш ө ө р д ө г г ү й.

Та юу мэдэх ёстой вэ?

Т а м х и н а ас гарсан эсэхээс  ү л  х а м а а р а н таны уушиг   д а в и р х а й н   д а в х а р г а д  д а р а г д а х   м а г а д л а л маш их байдаг. Энэ нь нэг жилээс бага хугацаанд  т а м х и   т а т д а г  хүмүүст ч тохиолддог. Зарим хүмүүс хэт их  т а м х и татаж, уушиг нь   б ө г л ө р с н и й  улмаас  ц э э ж э э р өвддөг. Ихэнхдээ бие дэх  э с и й н тэнцвэрт байдал  а л д а г д д а г бөгөөд энэ нь зөвхөн уушгинд төдийгүй а м,  х о о л о й н  х о р т    х а в д а р үүсгэдэг  э с ү ү д  үүсэхэд хувь нэмэр оруулдаг.

Чи юу хийх хэрэгтэй вэ?

Та   а с у у д л а а  ш и й д э х ий н тулд  т а м х и н а а с үлдсэн   д а в и р х а й,  х о р т    б о д и с ы г  з а й л у у л ж  уушгиа цэвэрлэх хэрэгтэй. Та эдгээр  т о л б ы г   а р и л г а х чадвартай  н э г д л ү ү д т э й тодорхой хоол идэж болно. Цэвэр уушиг нь амьсгалыг сайжруулахаас гадна  х а л д в а р, х о р т  х а в д р ы г  хүртэл  б у у р у у л а х а д тусалдаг. Мөн амьсгалын тогтолцоог  э р ү ү л ж ү ү л э х э д тусалдаг.

Уушгиа яаж цэвэрлэх вэ?

Энэхүү жор нь уушгийг цэвэрлэхэд тусалдаг дөрвөн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ. Цагаан гаа: Энэ амтлагч нь уушгины нэмэлт  с а л с т ы г  а р и л г а х чадвартай. Цагаан гаа нь   ө в ө р м ө ц   э д г э э х шинж чанараараа  а л д а р т а й   бөгөөд амьсгалын замд агуулагдах  х о р т  б о д и с ы г  у с т г а ж   чаддаг.

Сонгино: Амьсгалын замын янз бүрийн өвчнөөс  з а й л с х и й х, тэр ч байтугай  х о р т  хавдартай  т э м ц э х э д тусалдаг. Турмерик: Энэ нь хамгийн   э р ү ү л  амтлагчдын нэг гэж тооцогддог. Турмерик нь  о м е г а-3  т о с н ы   х ү ч и л, в и т а м и н,  э р д э с  б о д и с  агуулдаг. Мөн  б а к т е р и, в и р у с,  х о р т    х а в д а р т а й   т э м ц д э г.

Цэвэрлэгч жор: Энэхүү жорны хувьд танд дараахь зүйл хэрэгтэй болно.

  1. нэг килограмм сонгино
  2. нэг жижиг цагаан гааны үндэс,
  3. нэг литр ус
  4. 400 грамм зөгийн бал

Дээрх  н а й р л а г а т а й  уушиг цэвэрлэх энэхүү ундааг хийх алхмуудыг энд оруулав.

Нэг литр усанд зөгийн бал нэмээд буцалгана. Буцалгахдаа сонгино, цагаан гааны үндсийг нэмнэ. Хэрэв та сонгино   х э р ч и ж, цагаан гааны үндсийг жижиглэсэн бол энэ нь тусална. Шинэ  х о л ь ц  буцалгахад турмерик нэмнэ. Галыг унтраа. Холимог хоёр дахин багасах хүртэл хоолоо үргэлжлүүлээрэй. Х о л ь ц ы г шүүж,  ш и н г э н и й г  хөргөх хүртэл саванд хийнэ. Үүнийг хадгалахын тулд хөргөгчинд хийнэ. Өглөө бүр  ө л ө н  э л г э н   д э э р э э  хоёр хоолны халбагыг ууна. Орой нь оройн хоолноос хоёр цагийн өмнө ижил зүйлийг хий.