Та бидний сайн мэдэх гаварны эмэгтэй хүн бүр мэддэг байх ёстой 12 арга!

Бид таны өдөр тутмын амьдралыг хөнгөвчлөх 12 аргыг санал болгож байна.

Агаарыг цэвэршүүлнэ. Өрөөнийхөө агаарыг цэвэршүүлэхийн тулд чийгшүүлэгчдээ энэ б а л ь з а м а а с  бага зэрэг нэмээрэй.

Өсгийг зөөлрүүлнэ. Бүтээгдэхүүнийг өсгий дээрээ нимгэн давхаргаар түрхэж, оймс өмсөж, ш ө н и й н   турш байлгана. Дараа нь хөлөө угааж, ү х с э н  арьсны  э с и й г  уушгин чулуугаар арилгана. Өдөр бүр давтана.

Толгойн өвчинг эмчилнэ. Энэ бүтээгдэхүүнийг толгойн өвчинг  э м ч лэ х , дух, магнайд түрхэхэд хэрэглэнэ.

Амьтантай холбоотой о с л о о с   урьдчилан сэргийлнэ. Гэрийн тэжээвэр амьтдынхаа “а ж и л л а г а а” хийдэг газруудад бага зэрэг гавар түрхэж, хурц ү н э р  нь ирээдүйд тохиолдох о с л о о с   урьдчилан сэргийлэх болно.

Хорхой шавьжийг үргээдэг. Арилжааны шавьж үргээгч б о д и с у у д  нь ихэвчлэн  х и м и й н  б о д и с о о р  дүүрэн байдаг тул оронд нь гаварыг ашигласнаар ялаа, шумуул болон бусад  х о р т  шавжийг  хол байлгах болно.

Хумсны мөөгөнцрийг эмчилнэ. Б а л ь з а м ы г   мөөгөнцөрт  ө р т с ө н  хумсан дээр өдөр бүр, орой бүр у н т ах ы н  өмнө түрхээрэй.

Гэдэсний  ө ө х и й г   багасгана. Гавар  ш а х м а л ы г  б у т ал ж, а р х и , хүнсний содтой холино. Хольцыг хутгаж, г э д с э н  дээр хэрэглэнэ. Гялгар б о о л т о о р   б о о ж ,   ш ө н и й н  т у р ш   ү й л ч и л н э.

Ү р э в с э л, халдвараас сэргийлнэ. З ү с с э н,  ш а р х  нь амархан  х а л дв а р л а д а г  тул бага зэрэг  т о с  түрхэж цэвэрлэж, эдгэрэлтийг түргэсгэнэ.

Тавилгыг таны муурнаас хамгаална. Муур нь тав тухтай тавилгад дуртай бөгөөд энэ  х а й р  нь заримдаа буйдангийн үнэтэй байдаг. Энэ тохиолдолд  б а л ь з а м ы г  муурныхаа м а а ж и х   д у р т а й  газрын ойролцоо үлдээвэл та асуудлаас ү ү р д   а н г и ж р а х  болно.

Нуруу болон булчингийн өвдөлтийг намдаана. Гавар нь булчин болон нурууны өвдөлтийг үр дүнтэй арилгадаг. Таны хийх ёстой зүйл бол нөлөөлөлд ө р т с ө н  хэсэгт гавар түрхэхэд л хангалттай бөгөөд энэ нь богино хугацаанд нөхцөл байдлыг хөнгөвчлөх болно.

С у нг а х  тэмдгийг арилгана. Хоёр долоо хоногийн дотор харагдахуйц үр дүнд хүрэхийн тулд су н га х  тэмдгүүдэд энэ т о с ы г   түрхээрэй.

Х ө х ө р с ө н   ш а р х ы г  эмчилнэ. Х ө х ө р с ө н  хэсэгт гавар түрхэж, богино хугацаанд арилдаг.