Таны өвдгийг эдгээж, яс, үе мөчийг сэргээнэ!

Өнөөдөр бид өвдөгний ү е, я с, ү е  м ө ч н и й  ө в д ө л т и й г  э м ч л э х хүчирхэг  э м  бэлдэхийг заах бөгөөд үүний ү р нөлөөг дэлхийн  э м ч нар хүртэл гайхшруулдаг.

Өвдөг нь нас ахих тусам хамгийн их  ө в д д ө г  биеийн хэсгүүдийн нэг бөгөөд бидний зогсож байх үед биеийн жингийн 80 гаруй хувийг дэмждэг. Үүнээс гадна  ү е  м ө ч  нь олон зуун шалтгааны улмаас  э л э г д д э г. Өвдөгний ү е и й г  э м ч л э х, я с ы г  б э х ж ү ү л э х , ү е  м ө ч н и й   ө в д ө л т и й г   а р и л г а х – 100% байгалийн гаралтай, ямар ч с ө р ө г  н ө л ө ө г ү й.

Найрлага: 3 халбага үзэм, 40 гр хулууны ү р,  2 халбага желатин, 4 халбага гүнжидийн ү р, 200 гр зөгийн бал 8 халбага маалингын ү р. Бэлтгэх ба хэрэглэх: Энэхүү х ү ч и р х э г  э м и й г  б э л т г э х и й н  тулд та бүх  н а й р л а г ы г  х у т г а г ч руу хийж, маш  ж и г  д  х о л ь ц  авах хүртэл сайтар  х о л и н о. Дараа нь агуулгыг с а в а н д шилжүүлж, хөргөгчинд хийнэ.

Өглөөний цайны өмнө өвдөгний ү е, я с, ү е  м ө ч н и й  өвчинд энэ  э м и й г  халбагаар ууж, оройн хоолны өмнө өөр нэг халбага ууна. Хэдэн долоо хоногийн дараа та  ш ө р м ө с  хэрхэн х ү ч т э й  болохыг анзаарах болно. Таны я с, ү е  м ө ч “шинэчлэгдэх” бөгөөд таны б о д и с ы н   с о л и л ц о о  ч сайжирна!