Д а в х а р э р ү ү г э э хурдан бөгөөд амархан а р и л г а х нууцууд!

Ердөө 5 минутын дасгалын дараа та төгс  э р ү ү т э й   болно!

Нүүрээ хэрхэн  т ө г с    зу у в а н    болгож,  д а в х а р   э р ү ү г э э   а р и л г а х  вэ!

Биеийн бусад хэсэг хичнээн  д у р   булаам харагдаж байсан ч хүмүүсийн хамгийн түрүүнд анзаардаг зүйл бол нүүр царай юм.

Нүүрэн дээрх  ө ө х   т о с ы г  багасгахад маш хэцүү байдаг, учир нь бага илчлэг идэх нь ямар ч өөрчлөлт гарахгүй бөгөөд биеийн тамирын зааланд хийсэн дасгалууд ч тус болохгүй. Гэхдээ энэ  ө ө х   т о с ы г  арилгахад туслах нууцыг олж мэдэхийн тулд үүнийг уншаарай.

  1. Нүүрний булчингуудад дасгал хийх. Нүүрний булчинг чангалах нь нүүрний  ө ө х и й г  арилгах хамгийн сайн аргуудын нэг юм. Нүүрэн дээрх хамгийн тод харагдах   ө ө х   т о с   болох давхар  э р ү ү г   багасгаж эхэл.
  2. Э р ү ү г э э   өргөх. Э р ү ү   өргөх нь давхар  э р ү ү г   арилгах хамгийн сайн дасгал юм. Энэ нь зөвхөн  у р у у л ы н   хөдөлгөөнтэй холбоотой боловч маш энгийн зүйл юм. Эхлээд толгойгоо дээш  ө л и й л г ө ж ,  у р у у л а а   ү н с э л т и й н   хэлбэрээр  с у н г а ж ,   энэ  б а й р л а л д   хэдэн секундын турш барь, барих хугацаагаа аажмаар нэмээрэй.
  3. Х а ц а р т   зориулсан дасгалууд.  Х ац а р  нь  ө ө х   т о с   агуулсан нүүрний өөр нэг хэсэг юм. Х а ц р а а   багасгахын тулд энэ дасгалыг хий: долоовор хуруугаа  у р у у л ы н х а а  буланд байрлуулж, дарж, хурууныхаа байрлалыг өөрчлөхгүйгээр инээмсэглэхийг хичээ. Энэ дасгалыг 5-10 секундын турш өдөрт хэд хэдэн удаа хий. Энэ дасгал нь таны  х а ц а р ,  э р ү ү , нүүрний   ө ө х ө н д   тустай.  Ж и н   хасах нь нүүрний  ө ө х и й г   арилгах эхний алхам юм.

Нийт  ж и н г э э   хасахад туслах хэдэн зөвлөмжийг энд оруулав.

  1. К а л о р и й н   хэмжээг бууруулна. Ихэнх хүмүүс өдөр бүр хэрэглэж буй  к а л о р и й н х о о  тоог тоодоггүй,  х э т   их идэх хандлагатай байдаг тул өдөр тутмын илчлэгийн хэмжээг багасгах нь жингээ хасах хамгийн үр дүнтэй арга юм.
  2. Өглөөний цайгаар өдрийг эхлүүл. Өглөөний цайгаа уудаггүй хүмүүс илүү  т у р а н х а й   байдаг нь шинжлэх ухаанаар батлагдсан. Өглөөний хоол нь  б о д и с ы н  солилцоог сайжруулж, өдрийн цагаар бие  м а х б о д и й г   зөв хооллоход бэлддэг. Овъёос болон уургийн  к о к т е й л ь   нь өглөөний цайнд маш сайн сонголт юм.
  3. Чихэр, чихрийн хэрэглээг багасгах. Нүүр болон түүний хэлбэрт нөлөөлдөг ихэнх зүйл нь биед  ш и н г э н   хуримтлагдахтай холбоотой байдаг. Ус нь нүд, амны  х ө н д и й г   ч и й г т э й   байлгах,  а м ь с г а л а х а д   тустай ч биед  ш и н г э н   хуримтлагдах нь нүүр хавдахад хүргэдэг. Элсэн чихэр, давс нь нүүрний  х а в а н   үүсэх хамгийн түгээмэл шалтгаан болдог тул чихэрлэг хийжүүлсэн ундаа, чихэр,  а м т т а н , боловсруулсан бүтээгдэхүүн, лаазалсан хоол хүнс хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.
  4. С о г т у у р у у л а х   ундааны  х э р э г л э э г   багасгах.  С о г т у у р у у л а х   ундаа нь нэг дор  э р ү ү   х а ц а р  дээр очиж  ш и н г э д э г   тул   а р х и н ы   б а л г а   бүр нүүрэнд нөлөөлдөг. Энэ нь нүүрний гол булчирхайд шууд нөлөөлж, хавдах шалтгаан болдог. Үүний үр дүнд таны нүүр илүү  з у з а а н , и л ү ү    ө р г ө н   харагдах болно.